blog background
 
rozbrat: Oddolny Poznań
anarchizm, samorządność pracownicza, demokracja bezpośrednia
metka_epoznan
Finanse miejskie w zapaści
ok
80
not ok
12
liczba odsłon: 847
Kwestie budżetowe nie należą do zagadnień łatwych. Ci którzy się na tym względnie dobrze znają, zasilają czy wspierają przede wszystkim szeregi rządzących. Utrzymywane jest przekonanie, że kompetentnie wypowiadać się o budżecie mogą tylko wtajemniczeni, a obywatele mają się zdać na ich opinie. Stawianie znaku równości pomiędzy władzą i wiedzą ma swoje długie tradycje. Nie powinniśmy jednak temu przekonaniu ulegać. 

Pod koniec lipca br. w poznańskiej Gazecie Wyborczej (dokładnie 31.07.2012) ukazał się artykuł dotyczący zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przygotowanej przez Związek Miast Polskich. Celem nowelizacji byłoby wzrost dochodów samorządu poprzez zwiększenie ich udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (gmin z 39,34 proc. do 48,78 proc., powiatów z 10,25 proc. do 13,03 proc., województw zaś z 1,60 proc. do 2,03 proc.). Wiadomość ta była też publikowana w innych mediach, w tym ogólnopolskich. 

Wydawałoby się, że można tylko przyklasnąć tej akcji podjętej przez Związek Miast Polskich i jego przewodniczącego, prezydenta Ryszarda Grobelnego. W tym też duchu pisała Gazeta Wyborcza, co dobrze oddaje tytuł tekstu: „Odbierzmy rządowy co nasze!” Gdy się jednak bliżej sprawie przyjrzymy, dostrzeżemy, że i tym razem mamy do czynienia z pewnego typu manipulacją. Ryszard Grobelny podejmuje grę w nadziei, że – jak to często bywa – nikt nie powie w tym przypadku: „sprawdzam”. 

Gdzie są podatki?

Ryszard Grobelny twierdzi, że zmiany w ustawodawstwie począwszy od 2005 roku do teraz (tych ram czasowych będziemy się trzymać) doprowadziły do uszczuplenia dochodów samorządów o 8 mld. złotych rocznie. Przeliczając szacunkowo oznacza to, że Poznaniacy tracą rocznie ok. 120 mln. złotych,  które powinny wpłynąć do kasy naszego miasta i województwa. To kwota niebagatelna. Jednak, aby właściwie ocenić ten problem, musimy najpierw podnieść kilka kwestii. 

Od 2004 roku udział samorządów w podatkach zarówno od osób fizycznych (PIT)  jak też prawnych (CIT) został zdecydowanie zwiększony. Dodatkowo na zmiany legislacyjne nałożył się jeszcze wzrost koniunktury gospodarczej, która trwała do 2008 roku. Od chwili wejścia w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (2004 r.) do 2008 roku dochody Poznania z tytułu udziału w PIT wzrosły aż o 69%, a w przypadku podatku CIT jeszcze więcej – o 84,5%. Do tego dodajmy subwencje, dotacje państwa i z Unii Europejskiej, które oczywiście też pochodzą z naszych podatków. Potężny zatem strumień pieniędzy został przekierunkowany do samorządów i choć – jak twierdzi Grobelny – już od 2005 roku rząd miał działać na ich niekorzyść, nikt wówczas specjalnie z władz lokalnych nie narzekał. W każdym razie - nie bardziej niż zwykle.

Dodatkowo owe podstępne działania rządu (a raczej parlamentu), na które uskarżają się prominentni politycy samorządowi, polegały głównie na tym, iż zdecydowano więcej pieniędzy pozostawić w kieszeniach obywateli. Niekorzystne zmiany, które wg Groblnego rujnują miejską kasę, to przede wszystkim wprowadzenie generalnie korzystniejszego dla mieszkańców systemu rozliczeń podatku PIT (wprowadzenie dwóch progów podatkowych) i podatkowej ulgi prorodzinnej, jak też zmian w podatku od spadków i darowizn. W pierwszym przypadku jednostki samorządu terytorialnego w skali kraju miały „stracić” ok. 3,5 mld. złotych, w drugim 2,6 mld. złotych. W mniej oficjalnych i przede wszystkich medialnych okolicznościach, Grobelny wprost mówił, że wprowadzeniu ulg na dzieci było rozwiązaniem - z jego punktu widzenia - niekorzystnym. Natomiast zmiany progów podatkowych, zbliżające nas do neoliberalnego ideału „podatku liniowego”, nie są już tak zdecydowanie atakowane przez prezydenta, bowiem nie spotkałoby się to ze zrozumieniem liberalnego elektoratu zarówno Ryszarda Grobelnego, jak i rządzącej w Poznaniu, jak i innych większych miastach Polski, Platformy Obywatelskiej.

Dodajmy, że samorządy w określonym zakresie tworzą własną politykę na tym gruncie, podejmując uchwały o zbieraniu opłat i podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości, opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu czy posiadania psa. Wpływy z podatku od nieruchomości (najważniejsza w tym przypadku pozycja) wzrosły od 2004 do 2011 roku o 44%. Rocznie przynosi on miastu dochód wyższy niż przed laty o blisko 100 mln. złotych. Wreszcie do budżetu miasta wpływają niemałe kwoty z obrotu majątkiem gminnym (na przykład z wysprzedaży gruntów, mieszkań czy przedsiębiorstw komunalnych), jak też z działalności miejskich jednostek budżetowych (np. popieranie opłat za bilety komunikacji miejskiej). I te dochody miasta w ostatnich czasie znacząco wzrosły, co niestety łączyło się często ze zwyżką cen na usługi komunalne (od transportowych do opiekuńczych).

Podsumowując: dotacje państwa i Unii Europejskiej oraz subwencje w dochodzie miasta wzrosły od  2004 do 2011 roku (czyli od momentu wyrodzenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) o 58%, a w tym samym czasie wszystkie podatki (w tym podatki i opłaty lokalne) łącznie o 70%. Średniorocznie przynosiło to kasie miejskiej w tym okresie 390 mln. złotych więcej. (Dla porównania przeciętne wynagrodzenie brutto obywateli w gospodarce narodowej wzrosło w tym samym czasie o 49%). Ryszard Grobelny nie precyzuje w omawianym artykule jakie, za zwiększonymi wpływami, szły dodatkowe zadania dla gmin. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2004 roku zakładała oczywiście, że wraz ze wzrostem udziału samorządów w podatkach, przejmą one na siebie finansowanie różnych zadań, nie tylko inwestycyjnych. Wydaje się to kwestią oczywistą, że na samorządy został scedowany nie tylko obowiązek dbania o ulice i chodniki czy obiekty sportowe, ale też o np. sprawy socjalne mieszkańców. Dodajmy, że w rzeczywistości wiele konstytucyjnych powinności miasto po prostu nie realizuje (patrz np. raport NIK dotyczących realizacji zadań Poznania w zakresie zapewnienia mieszkań socjalnych), lub jest z tego obowiązku zwalniane poprzez niekiedy pokrętne interpretacje prawne. Jeden z raportów bankowych (PKO BP) z 2011 roku, dotyczący sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), stwierdza wprost, że pomimo sygnałów o trudnościach finansowych, samorządy w 2010 r. dalej planowały znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych. Nota bene jeszcze rok temu, sam prezydent Grobelny forsował pogląd, że to nie dodatkowe zadania (o nich milczał), ale narzucone przez rząd centralny ograniczenia w dalszym zadłużaniu się samorządów, stanowią główną barierę rozwoju miast. Prawda jest taka, że ideą fix lokalnych decydentów stały się kosztowne „wielkie budowy”. Co gorsza okazało się, że nie wszystkie zrealizowane inwestycje przekładają się obecnie na wzrost dochodów miasta – i to właśnie jest jedną z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu finansów gminnych.

Wydatki bez wpływów


Ideą wprowadzenia w 2004 roku nowych rozwiązań prawnym dotyczących dochodów samorządów było uzależnienie ich od koniunktury gospodarczej. Jeżeli mieszkańcom i firmom powodzi się lepiej, podatek PIT i CIT rośnie, większe wpływy do budżetu uzyskują gminy, powiaty i województwa. Tymczasem w analizowanym okresie znaczą część dodatkowych wpływów (niemalże połowę), Ryszard Grobelny i jego ekipa, wydali w związku z dwoma inwestycjami: stadionem miejskim i Termami Maltańskimi. Obie nie przyniosą miastu większych wpływów, a nie wykluczone, ze będą generować dodatkowe koszty.  Z drugiej strony, czego nigdy jakoś ekipy rządzące nie zakładają, wybuchł kryzys ekonomiczny, który przekłada się dziś na coraz trudniejszą sytuację finansową samorządów.

Ryszard Grobelny kilkakrotnie sugerował, że inwestycje takie jak stadion przy Bułgarskiej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego pośrednio. Ma to uzasadniać m.in. fakt, że miasto nie tylko wybudowało rzeczony obiekt, ale „utopiło” w bezpośrednią organizację Euro wiele milionów złotych. Przed Euro 2012 dużo mówiono, że organizacja Mistrzostw wiązać się będzie – przykładowo - ze wzrostem zatrudnienia. Jednak według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w czerwcu 2012 roku, w porównaniu do czerwca 2011 roku, bezrobocie nie tylko, że nie spadło, ale – w Poznaniu jak i całej aglomeracji poznańskiej – wzrosło. Oczywiście jeżeli piszemy tu o kwestii udziału samorządu w podatku od osób fizycznych, to sytuacja na rynku pracy jest jednym z zasadniczych problemów. Nie ulega wątpliwości, że pogorszenie się tej sytuacji to trend ogólnopolski, a nawet europejski, ale pozostaje faktem, że pomimo propagandowych zapewnień i wielkich nakładów, Euro nie zdołało zahamować wzrostu bezrobocia. Dotychczasowy stosunek władz Poznania do problemu bezrobocia, najlepiej obrazuje pewne zdarzenie. Kiedy w dyskusji nad budżetem na rok 2010 żądaliśmy 150 tys. złotych na pomoc dla bezrobotnych z Cegielskiego (od połowy 2009 roku do dziś straciło tam pracę ok. 900 osób), rada miasta większością głosów radnych z PO i popierających prezydenta Grobelnego, odrzucała stosowną poprawkę do uchwały budżetowej złożoną przez SLD. W tym samym dniu przyjęto inną poprawkę, która doprowadziła do uruchomienia na Placu Wolności fontanny kosztującej ostatecznie pond 3 miliony złotych.

Tymczasem od 2008 roku, kiedy bezrobocie w analizowanym okresie było najniższe, do dziś, liczba bezrobotnych w Poznaniu zwiększyła się o 6 tys. osób. Szacunkowo to ok. 10 mln. zł. mniej rocznych wpływów do kasy miasta z tytułu PIT. Dodatkowo wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych są większe od tych z 2008 roku o ponad 20 mln. zł. rocznie. A to przecież nie wszystkie koszty wzrostu bezrobocia, bo za nimi idą też związane np. z pomocą socjalną, przekwalifikowaniami itd.

Podobnym problemem jest to, że władze poniechały przez kilkanaście lat budowy mieszkań komunalnych. Podnosiliśmy to nie raz i niestety musimy do tego wrócić. Doprowadziło to bowiem do sytuacji, że miasto zmuszone jest obecnie do wypłaty rocznie kilkunastu milionów złotych odszkodowania właścicielom mieszkań, które zajmują lokatorzy z wyrokami eksmisji przyznającymi im prawo do lokalu socjalnego, którego miasto nie jest w stanie zapewnić. Za tylko część kwoty wydanej na stadion i Termy można było te potrzeby zaspokoić i w ten sposób uchronić się przed rosnącymi kosztami budżetu z tego tytułu. 

Po dwóch dekadach – czas na zmiany

Ostatecznie zatem okazuje się, że władze miasta nie działały przede wszystkim w kierunku pomnożenia miejsc pracy i trwałego zwiększenia dochodów pracujących, a co za tym idzie wzrostu najważniejszego, z punktu widzenia dochodu gminy, podatku od osób fizycznych, ale nastawiło się na większą podaż rozrywki i konsumpcję. Pomiędzy konsumpcją a rozwojem gospodarczym miasta postawiono znak równości. Większe jednak wydatki Poznaniaków na piwo, kiełbasę, bilety na mecz piłki nożnej itd. nie przynoszą automatycznie korzyści finansowych samorządom, bowiem nie partycypują one automatycznie w podatkach pośrednich (VAT, akcyza).

Dotychczasowe władze lokalne, od dwóch dekad, funkcjonowały w specyficznych warunkach. Od reformy samorządowej z 1990 roku, ich rola ekonomiczna rosła. Najpierw zdołały wykorzystać „rezerwy proste” pochodzące z niedomogów funkcjonowania i zarządzania gospodarka PRL-owską. Coraz większy strumień środków był do dyspozycji prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz następnie starostów i zarządów województw. Oczywiście wiązało się to ze wzrostem zadań. Przez pierwsze lata wydawano pieniądze względnie z uwagą. Potem było ich jeszcze więcej. Okazało się, że wykorzystano te środki w sposób ekstensywny, łożąc na niepotrzebne inwestycje i dramatycznie się zadłużając. Stojąc w obliczu ekonomicznej recesji, a przynajmniej stagnacji, władze powoli orientują się, że problem finansowy narasta. Dotychczasowe metody zarządzania nie sprawdzają się. Nie ma już za dużo „rezerw prostych”, zatem nie ma na czym oszczędzać. Przestały rosnąć dochody z podatków, a zadłużenie, zaciągnięte akonto nie zawsze trafionych inwestycji,  trzeba spłacać. Wzmaga się opór społeczny, aktywizują ruchy miejskie.

Wiadomym jest, że budżet na lata 2013 i następne będzie w Poznaniu, jak też w innych miastach, trudny. Prezydent Grobelny twierdzi, ze zmiana ustawy spowodowaołaby, iż miasto dodatkowo uzyskałoby 187 mln. złotych rocznie. Czy proponowana nowelizacja ustawy ma szansę na wprowadzenie? Nie. Akcja Związku Miasta Polskich ma zadanie przede wszystkim PR-owe. Na jesień wybuchnie dyskusja. Zarządy najpóźniej do 15 listopada pokażą radnym i opinii publicznej projekty budżetów na 2013 r. Wtedy okaże się, że kasa wielu miast jest pusta. Chodzi teraz o dostarczenie politycznego alibi prezydentom i burmistrzom (a także prominentnym radnym) na okoliczność załamania się budżetów i wywinięcia się od zarzutu rozrzutności i niekompetencji. Oskarżeniom tym merytokratyczne i technokratyczne elity rządzące naszymi miastami, nie są wstanie uczciwie stawić czoła. Wolą manipulować opinią publiczną, choć niektórzy samorządowcy przekonują, że chodzi „o rzetelną debatę”. Tymczasem celem jest zepchnąć winę na władze centralne, z którymi jednak przez lata żyli w niekwestionowanej symbiozie, między innymi funkcjonując w partyjnych krwioobiegach. Podejmując ten temat liczą na to, że chwytliwe hasło „Odbierzemy rządowi co nasze?” (mógłby jemu przyklasnąć każdy anarchista), przesłoni prawdę o tym, kto ponosi odpowiedzialność za stan budżetów miast. Wieloletni prezydent Poznania, jak wielu mu podobnych w kraju, nie jest od niej wolny – przeciwnie, jego wina jest tu największa i dlatego powinien odejść. 

Jarosław Urbański 
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~elo: Wy anarchiści jesteście w jednej, ciągłej i głębokiej zapaści - intelektualnej. Polecam linka, co tak naprawdę dzieje się na Stolarskiej: http://#nie_wklejaj_linkow#stolarska2.bl
dodano: Wtorek, 2012.09.04 20:47, IP:164.126.146.XXX
ok
11
not ok
16
odpowiedz|usuń
~elo: stolarska2.blogspot.com
dodano: Wtorek, 2012.09.04 20:48, IP:164.126.146.XXX
ok
9
not ok
18
odpowiedz|usuń
~swojak: Coraz ciekawsze informacje pojawiają się w sprawie kamienicy z ul Stolarskiej. Czyżby Rozbrat i część mediów została zmanipulowana przez lokatorów? Należy jedynie żałować, że eksmisje nie zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.
dodano: Wtorek, 2012.09.04 22:49, IP:85.221.145.XXX
ok
12
not ok
15
odpowiedz|usuń
~gruby Bolek: bendem pałował
dodano: Środa, 2012.09.05 01:52, IP:188.33.130.XXX
ok
4
not ok
9
odpowiedz|usuń
~Autor: ~swojak: Coraz ciekawsze informacje pojawiają się w sprawie kamienicy z ul Stolarskiej. Czyżby Rozbrat i część mediów została zmanipulowana przez lokatorów? N...
nieudolny czarny PR Śruby w akcji
dodano: Środa, 2012.09.05 08:53, IP:213.238.98.XXX
ok
12
not ok
10
odpowiedz|usuń
~M.P.: To dziwne, że jedynymi dobrze poinformowanymi ludźmi dot. finansów miasta w Poznaniu są anarchiści z rozbratu. Ujawnijcie źródła swoich informacji. Wtedy będzie można uruchomić polemikę. Na razie to jest bezpodstawne manipulowanie pogłoskami.
dodano: Środa, 2012.09.05 09:49, IP:83.11.68.XXX
ok
12
not ok
17
odpowiedz|usuń
~Autor: znowu ten typek m.p. który "zawsze" ma 100% informacje tylko zródła nie podaje...jeśli nie potrafisz się odnieść do artykułu np. z powodu że przerasta twoje możliwości intelektualne itp itd to siedz cicho zamiast pisać kolejny raz farmazony albo poszukaj tu i tam w internecie i może dasz radę pojąć
dodano: Środa, 2012.09.05 11:34, IP:95.108.112.XXX
ok
13
not ok
6
odpowiedz|usuń
~ignacy: Nie mogę się doczekać kiedy eksmitują Rozbrat. A co do kryzysu miejskich finansów. Jeśli NAPRAWDĘ leży Wam ten temat na sercu to proponuję płaćcie czynsz za nielegalnie zajętą posesję.
dodano: Środa, 2012.09.05 12:03, IP:85.221.180.XXX
ok
16
not ok
17
odpowiedz|usuń
~Autor: ~ignacy: Nie mogę się doczekać kiedy eksmitują Rozbrat. A co do kryzysu miejskich finansów. Jeśli NAPRAWDĘ leży Wam ten temat na sercu to proponuję płaćcie czy...
Komu?
dodano: Środa, 2012.09.05 13:00, IP:83.21.131.XXX
ok
12
not ok
7
odpowiedz|usuń
~Autor: ~ignacy: Nie mogę się doczekać kiedy eksmitują Rozbrat. A co do kryzysu miejskich finansów. Jeśli NAPRAWDĘ leży Wam ten temat na sercu to proponuję płaćcie czy...
zapoznaj się najpierw z sytuacją prawną Rozbratu. Komu niby ma być płacony czynsz. Nieistniejącej firmie Darex której szef nabrał kredytów i uciekł, a terenem nigdy się nie interesował. Pisanie głupot bez znajomości elementarnych faktów
dodano: Środa, 2012.09.05 13:32, IP:213.241.18.XXX
ok
20
not ok
10
odpowiedz|usuń
~M.P.: ~Autor: znowu ten typek m.p. który "zawsze" ma 100% informacje tylko zródła nie podaje...jeśli nie potrafisz się odnieść do artykułu np. z powodu że...
Znowu odpowiedź na waszym poziomie. Na brak argumentów jest opluwanie. Gratuluje wiedzy, inteligencji typku i powalającej elokwencji.
dodano: Środa, 2012.09.05 14:14, IP:83.11.68.XXX
ok
8
not ok
11
odpowiedz|usuń
~ignacy: Sprawa jest prosta. Gdybyście tylko mieli dobrą wolę płacić czynsz za te posesje wystąpilibyście do sądu o ustalenie tymczasowego konta na które należałoby przelewać pieniądze. Kwotę tymczasowego czynszu sąd też jest władny ustalić. To rozwiązałoby sprawe do pojawienia się prawowitego właściciela, którym nie jesteście.Tak więc bez taniej propagandy moi drodzy!!!!
dodano: Środa, 2012.09.05 14:19, IP:85.221.180.XXX
ok
13
not ok
15
odpowiedz|usuń
~Autor: Jak zwykle po kolejnej ripoście jest cisza - brak kontrargumentów, może poza licznym banowaniem skrzykniętych braci i sióstr z rozbratu. Chyba, że znowu zaczną bluźnić i obrażać innych , jak to mają w zwyczaju
dodano: Środa, 2012.09.05 22:12, IP:213.156.109.XXX
ok
4
not ok
2
odpowiedz|usuń
~: łatwo się rządzi bandą idiotow wzajemnie skaczących sobie do krtani..
dodano: Czwartek, 2012.09.06 02:50, IP:5.173.211.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Bandą idiotów z rozbratu.
dodano: Czwartek, 2012.09.06 16:56, IP:79.186.163.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ROZBRAT
rozbrat.epoznan.pl
RSSsend_message
"Wolność bez socjalizmu to przywilej i niesprawiedliwość. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność."
M. Bakunin

"Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału."
Piotr Kropotkin--------------------------------------------------
Publikujemy tutaj jedynie cześć informacji i tekstów związnych z poznańskim ruchem wolnościowym, po więcej zapraszamy na www.rozbrat.org
--------------------------------------------------
POLECANE STRONY
rozbrat.org
przeglad-anarchistyczny.org
bractwotrojka.pl
ozzip.pl
federacja-anarchistyczna.pl
http://www.wsl-poznan.pl/
www.facebook.com/rozbrat?ref=hl
ARCHIWUM WPISÓW
Nielegalny lobbing deweloperów i poznańskie kliny zieleni (22 lut 2021)
Bierzemy sprawy w swoje ręce – produkujmy maseczki. Zrzutka na pomagam.pl (26 mar 2020)
Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia (15 maj 2019)
Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania (23 lis 2018)
Policja inwigiluje i zastrasza aktywistów (1 lis 2018)
Program II Socjalnego Kongresu Kobiet (9 paź 2018)
Od 24 lat Rozbrat działa w Poznaniu (13 wrz 2018)
Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszkańcami Poznania (5 sie 2018)
Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku (12 lut 2018)
Puder odpada coraz bardziej (24 sty 2018)
Nie stawiać znaku równości między anarchistami i narodowcami (18 lis 2017)
„Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego” - relacja (16 lis 2017)
Prawica rozpowszechnia fałszywe informacje, aby wzmocnić swoją pozycję w Poznaniu (10 lis 2017)
Antyfaszyzm to nie bojówka, antyfaszyzm to ruch. Nie daj się nabrać na fake news (9 lis 2017)
Nie dla ulicy imienia Ronalda Reagana! Tak dla ulicy imienia Jolanty Brzeskiej ! (2 lis 2017)
Dość nękania lokatorów! Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań w sprawie tzw. regresów (18 wrz 2017)
Nowe europejskie granice w dobie kryzysu (31 sie 2017)
Przed nacjonalizmem bronimy się sami (9 sie 2017)
Sąd Najwyższy nie jest gwarancją demokracji (24 lip 2017)
Kolejna czyszczona kamienica – woda zalała mieszkania na Małeckiego 25 (16 lip 2017)
Nacjonaliści u Pallotynów - relacja z akcji (4 lip 2017)
Stop wycince! Cała Puszcza pod ochroną! - relacja uczestniczki FA- Poznań i Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z obozu i akcji bezpośredniej w Puszczy Białowieskiej (14 cze 2017)
Upamiętniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie władze (27 kwi 2017)
Przemówienie Jarosława Urbańskiego z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (18 kwi 2017)
Przemówienie Anny Karoliny Kłys z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (12 kwi 2017)
Nacjonalizm nie przejdzie - relacja z demonstracji (9 kwi 2017)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszania Lokatorów w sprawie materiałów prasowych na temat społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. (21 mar 2017)
Chodź z nami na Manifę!! 5 MARCA, 14:00 pod Operą!!! (3 mar 2017)
6. rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej – otwarcie skweru w Warszawie (1 mar 2017)
Ekonomia i migracja - Syryjscy uchodźcy w Turcji a globalny kapitał (24 lut 2017)
Nie warto być łamistrajkiem, dla Starbucksa - relacja z protestu (6 lut 2017)
Oświadczenie - STOP Odkrywkom! (29 sty 2017)
Przeciw terrorowi Assada i Putina! Stop rzezi w Aleppo! (17 gru 2016)
Ósma edycja ligi Freedom Fighters (15 gru 2016)
Stanowisko Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (12 gru 2016)
Wszyscy jesteśmy chuligankami! – oświadczenie (26 paź 2016)
Blokada eksmisji – zamierzano wyrzucić sparaliżowanego mężczyznę „na bruk” (29 wrz 2016)
22 urodziny ROZBRATu (16 wrz 2016)
Pikieta lokatorska - Poznań miastem brutalnych eksmisji (28 lip 2016)
Oświadczenie - Poznań miastem brutalnych eksmisji (25 lip 2016)
Czerwiec 1956 r. Tren dla Romka Strzałkowskiego (28 cze 2016)
Stop policyjnej przemocy. Pikieta pod sądem (20 cze 2016)
Czeski anarchista prowadzi strajk głodowy w więzieniu (3 cze 2016)
Oświadczenie w sprawie brutalności policji i zatrzymania działaczy ruchu anarchistycznego (27 maj 2016)
Solidarność – było, minęło! Co dalej? Sprawozdanie ze spotkania (25 maj 2016)
Udana blokada eksmisji na bruk! (12 maj 2016)
Pikieta solidarnościowa z Łukaszem Bukowskim (8 maj 2016)
DEMONSTRACJA:SOLIDARNI Z ŁUKASZEM! DOŚĆ REPRESJI! EKSMISJE STOP! (6 maj 2016)
1st Sparring for Solidarity (5 maj 2016)
3 miesiące więzienia za blokadę eksmisji (28 kwi 2016)
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim (27 kwi 2016)
Freedom Fighters - seminarium z Marcinem "Różalem" Różalskim (19 kwi 2016)
Oświadczenie Federacji Anarchistycznej - sekcja Poznań, w sprawie rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej (8 kwi 2016)
Wolny Poznań i masowe eksmisje w roku 2016 (7 kwi 2016)
STOP WYCINCE! WALCZ O PUSZCZĘ! (31 mar 2016)
Zmarł Jędrzej "Stjup" Paluszczak (23 mar 2016)
Stop wycince! Walcz o Puszczę! (11 mar 2016)
Poznań:Tymczasowy nie oznacza pokorny! - relacja z 1 marca (4 mar 2016)
187 zniczy na 1 marca (2 mar 2016)
Poznaniacy Przeciwko Myśliwym - happening na Targach Myślistwa i Strzelectwa (15 lut 2016)
Rugowanie mieszkańców działek (28 sty 2016)
Oświadczenie - Stop inwigilacji! (20 sty 2016)
Nielegalna eksmisja powstrzymana! (19 sty 2016)
Sukces akcji antymyśliwskiej! (12 sty 2016)
STOP RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY! NACJONALIZM PRECZ Z POZNANIA! (29 gru 2015)
Sprostowanie w sprawie rzekomego pobicia przez poznańskich Romów (25 gru 2015)
Przeciwko polowaniom (23 gru 2015)
Projekt muzeum-pomnika Grażyny Kulczyk i strategia uspołeczniania strat (19 gru 2015)
Rekordowe zyski i rekordy wyrzuconych z pracy (16 gru 2015)
Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – relacja ze spotkania (16 gru 2015)
Szósta edycja Freedom Fighters za nami (15 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (14 gru 2015)
FREEDOM FIGHTERS #6 (12 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (11 gru 2015)
WSL domaga się wycofania roszczeń miasta przeciwko lokatorom (10 gru 2015)
Stop polowaniom!!! (8 gru 2015)
Popieramy strajk w Amazonie. Dość śmieciowych umów! (7 gru 2015)
Oświadczenie - Biuro Interwencji Lokatorskiej (3 gru 2015)
Solidarność naszą bronią! Zwalczaj lokalny ISIS! (29 lis 2015)
Solidarnie przeciwko rasizmowi i terroryzmowi! Nie dla podsycania fali nienawiści! (28 lis 2015)
Dlaczego wzrasta poparcie rządzącym (PiS)? (23 lis 2015)
Po zamachu w Paryżu polska prawica szuka winnych (16 lis 2015)
Oświadczenie na temat akcji antynacjonalistycznej (13 lis 2015)
Warszawa:Solidarność Zamiast Nacjonalizmu (10 lis 2015)
Rasizm STOP! (5 lis 2015)
Siła oporu lokatorskiego rośnie (29 wrz 2015)
"Gościnność" (24 wrz 2015)
Wiec „Uchodźcy mile widziani” - relacja (13 wrz 2015)
Dość łamania praw lokatorów – NIE dla czyszczenia kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26 (11 sie 2015)
Solidarni z migrantami! Uchodźcy mile widziani! (8 lip 2015)
Poznański przewrót w polityce mieszkaniowej? (4 lip 2015)
59 rocznica Poznańskiego Czerwca. Obchody przed bramą HCP (29 cze 2015)
Porozmawiajmy o antysemityzmie – relacja ze spotkania (28 cze 2015)
Pikieta lokatorów i rozmowy z właścicielem kamienicy (22 cze 2015)
Pikieta lokatorska pod Aquanet (11 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie odcinania wody w czyszczonych kamienicach (10 cze 2015)
Nacjonaliści chcą zniszczyć opozycję. Prezydent nie widzi problemu (9 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie ataków nacjonalistów na skłot Od:zysk i Anarchistyczną Klubokawiarnię Zemsta (8 cze 2015)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie planów nielegalnego wysiedlenia romskiego koczowiska (1 cze 2015)
Kosztem biednych, starych i schorowanych – pikieta przeciwko antylokatorskiej polityce miasta (29 maj 2015)
Ogólnopolskie akcje solidarnościowe z zatrzymanymi w Katowicach (21 kwi 2015)
Prezydenci i lokatorzy (26 lut 2015)
Prawo do miasta, czy prawo do wysiedleń? Czego broni wiceprezydent Wudarski? (22 lut 2015)
Czy politykę kulturalną w Poznaniu czeka zmiana? (25 sty 2015)
Pytania do Prezydenta Poznania i rady miasta (19 gru 2014)
Romowie uciążliwi? Poznański MOPR o uchodźcach ekonomicznych (18 gru 2014)
Powstrzymać eksmisje, uspołecznić politykę mieszkaniową (12 gru 2014)
Poznań – śmierdzące miasto (10 gru 2014)
Koniec karnawału w poście - Jaśkowiak kontynuatorem grobelizmu? (7 gru 2014)
„Prawo do miasta” i neoliberalna polityka wysiedleń (6 gru 2014)
Grobelny przegrał! Żadna władza nie jest wieczna! (1 gru 2014)
Kolejna brutalna eksmisja w Poznaniu (30 paź 2014)
Przedwyborcza kompromitacja Grobelnego (21 paź 2014)
Odwołane! Odwołane! (6 paź 2014)
XX lat nieposłuszeństwa! XX Urodziny Rozbratu! (18 wrz 2014)
Wybory samorządowe - karnawał co cztery lata? (3 wrz 2014)
Represje wobec poznańskiego środowiska anarchistycznego (18 lip 2014)
Czy nowe Studium Zagospodarowania będzie chyłkiem głosowane na Radzie Miasta? Oświadczenie (11 lip 2014)
Nie ma poszanowania praw obywatelskich, bez poszanowania praw socjalnych. W odpowiedzi na „Manifest Otwartej Akademii” (5 lip 2014)
Kliny zieleni zagrożone przez nowe studium zagospodarowania przestrzennego (4 lip 2014)
Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. (26 cze 2014)
„Golgota Picnic”, czyli poznański sojusz fundamentalistów i władz (25 cze 2014)
Niewolnicy Apple - protest Inicjatywy Pracowniczej (17 maj 2014)
Pora zewrzeć szyki - relacja z dyskusji dot. zabudowy poznańskich klinów zieleni (12 maj 2014)
Zablokowana eksmisja na Matejki (24 kwi 2014)
"W interesie naszego bezpieczeństwa" - rzecz o podsłuchach i retencji danych telekomunikacyjnych (22 kwi 2014)
UAM - kafelki ważniejsze niż życie (26 mar 2014)
Dramatyczna sytuacja rumuńskich Romów w Poznaniu (24 mar 2014)
Ile jest w Poznaniu pustostanów? (19 mar 2014)
Sprzątaczki dostały wynagrodzenia! (13 mar 2014)
Protest na uniwersytecie - Sprzątnąć wyzysk z UAM! (10 mar 2014)
Czyściciel z Kórnika (8 mar 2014)
Konferencja na Od:zysku. Pustostany w ręce potrzebujących (6 mar 2014)
Personel sprzątający UAM walczy o zaległe wynagrodzenia (27 lut 2014)
Pomyślny finał walki lokatorów z ul. Hetmańskiej (19 lut 2014)
O powodach protestu przeciwko G-20 – głos skazanego za zamieszki (17 lut 2014)
„Nieznani sprawcy”… wcale nie tacy nieznani (3 lut 2014)
Anarchiści z Ukrainy: Prawicowi radykałowie są "koniem trojańskim" Janukowycza (24 sty 2014)
Film - Lokatorzy na sprzedaż (23 sty 2014)
Fanpage Rozbratu (20 sty 2014)
Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (19 sty 2014)
OŚWIADCZENIE W sprawie projektu zmian Studium przestrzennego dla Poznania (9 sty 2014)
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo? (9 sty 2014)
Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu (5 sty 2014)
Nacjonalizm w służbie komunizmu (12 gru 2013)
Jego Magnificencja Paralizator (7 gru 2013)
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy? (5 gru 2013)
Winni są czyściciele kamienicy i miasto - oświadczenie (25 lis 2013)
Konferencja:Ludzie bez mieszkań, mieszkania bez ludzi. Pustostany a polityka miejska (20 lis 2013)
Oświadczenie ws. ataków z 11.11.2013 (12 lis 2013)
Dlaczego bronię Piotra Ikonowicza (7 lis 2013)
Odzysk (na razie) zostaje! – ale właściwie co z niego mamy? (5 lis 2013)
Ofiary mają się prawo bronić przed prawicowymi napadami (4 lis 2013)
Policja zatrzymała aktywistów z Od:Zysku (25 paź 2013)
Elity sprzedane! (18 paź 2013)
0,3% czyli "budżet obywatelski" (7 paź 2013)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań (4 paź 2013)
Oświadczenie w sprawie licytacji skłotu Od:zysk (3 paź 2013)
19 LECIE ROZBRATU (19 wrz 2013)
Pies ogrodnika czyli historia pewnej drukarni (5 wrz 2013)
Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta (2 wrz 2013)
Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety (29 sie 2013)
Nowy numer Biuletynu Inicjatywa Pracownicza (9 sie 2013)
Urynowe wojenki (27 lip 2013)
Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka! (17 lip 2013)
WOŁYŃ 1943 - KU PAMIĘCI (11 lip 2013)
Rap koncert pod Ceglorzem (3 lip 2013)
Rocznica Poznańskiego Czerwca - wiec pod bramą HCP (28 cze 2013)
Poznański Czerwiec 56’ – to nie tylko kolejna rocznica (24 cze 2013)
Clement Meric – zamordowany przez faszystów we Francji (18 cze 2013)
Wstrzymanie budowy fermy norek w Brześciu (15 cze 2013)
Protest: NEO BANK - NEO GANG! (11 cze 2013)
Popieramy turecką rebelię! Akcja solidarnościowa w Poznaniu (4 cze 2013)
"Nagroda" dla policji za pomoc w procederze czyszczenia kamienic (3 cze 2013)
Eksmisje - represje - policyjne porażki (15 maj 2013)
Hiszpańskie platformy przeciwko eksmisjom – wywiad (13 maj 2013)
"Walczymy o swoje od 1890” - 1 maja we Wrocławiu (3 maj 2013)
Za kratami więzień Łukaszenki (29 kwi 2013)
Protest przeciwko nowej fermie norek (8 kwi 2013)
Mieszkania dla ofiar czyścicieli kamienic. Protest (4 kwi 2013)
Bilety relatywnie staniały. Powstanie komunikacyjne trwa. (27 mar 2013)
Popieramy strajk generalny na Śląsku (26 mar 2013)
Z perspektywy sztuki krytycznej. Wywiad z Grzegorzem Klamanem (24 mar 2013)
BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM - film prod. SzumTV (22 mar 2013)
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, aby godnie żyć (21 mar 2013)
Rada Miasta Poznania: „Spieprzaj Wójciak”. Oświadczenie (20 mar 2013)
W Kościele argentyńskim walka trwa (20 mar 2013)
Papież, który współpracował z reżimem (16 mar 2013)
Solidarni z lokatorami. Rusza zbiórka publiczna WSL (15 mar 2013)
Dostawić swojego taga. Wywiad z grafficiarzem (12 mar 2013)
Zero tolerancji dla policji (2 mar 2013)
Prokuratura i policja – karzące ramię właścicieli (26 lut 2013)
Politycy, profesorzy i homo-studentki (25 lut 2013)
Ochroniarze zamiast kluczy. Kolejne nielegalne wysiedlenie (21 lut 2013)
Partyjna fikcja czy horror? Polemika (19 lut 2013)
Pikieta pod NeoBANK - nie finansujcie czyścicieli kamienic (15 lut 2013)
O tym, jak Bazyliszek przestraszył się swojego własnego oblicza (12 lut 2013)
WSL w sprawie czyszczonej kamienicy przy ul. Piaskowej (9 lut 2013)
Kryzys finansów miasta uderza w dzieci (6 lut 2013)
Wina, kara i policyjne mandaty (1 lut 2013)
Robotnicy budowlani z Piaskowej nie podjęli dziś prac remontowych (31 sty 2013)
Śruba próbował eksmitować w środku zimy (24 sty 2013)
Polityka i mury (23 sty 2013)
Działalność Federacji Anarchistycznej w 2012 roku (21 sty 2013)
Już w środę Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne! Stop podwyżkom! (13 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 2 (11 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 1 (9 sty 2013)
Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie 2012 (5 sty 2013)
Działania Inicjatywy Pracowniczej w 2012 r. Podsumowanie (3 sty 2013)
Stolarska: Akcja solidarnościowa (24 gru 2012)
Znowu pod sąd – za wspieranie lokatorów (20 gru 2012)
Po wodę do wojewody – protest lokatorski (19 gru 2012)
Pucek przestań pieprzyć. Przełomu w budownictwie komunalnym nie ma (15 gru 2012)
13 Grudnia - władza do robotników strzela zawsze celnie (13 gru 2012)
Czy zdrożeją bilety MPK? (10 gru 2012)
Poznań daje pracę? Kolejna idiotyczna kampania reklamowa miasta (6 gru 2012)
Przeciwko fermom futrzarskim - protest (28 lis 2012)
Nie będzie śledztw przeciwko policjantom - cd. samorozgrzeszającego się państwa (26 lis 2012)
Nie zmywajcie tej krwi – film o wydarzeniach w Genui w 2001 r. (22 lis 2012)
Oskarżony przez policję anarchista uniewinniony (21 lis 2012)
Zamach... (20 lis 2012)
Cena futra - śledztwo na polskich fermach futrzarskich (20 lis 2012)
Protest związków zawodowych (14 lis 2012)
Dyrektorska gangrena (12 lis 2012)
Bez wyzysku i nacjonalizmu. Oświadczenie w związku z 11 listopada (8 lis 2012)
Cuchnący barak dla matki z dzieckiem – czyli standardy według ZKZL (6 lis 2012)
Walizka. Historia zbąszyńskich Żydów (28 paź 2012)
W Cegielskim robotnicy domagają się podwyżek (27 paź 2012)
Czas na zmiany, nie na rozmowy (25 paź 2012)
Najbliższe wydarzenia, na które zapraszamy (22 paź 2012)
Demonstracja lokatorska - 20 października (19 paź 2012)
AMS rekwiruje prace poznańskich artystów z mFA (18 paź 2012)
Protesty, procesy, kontrole – konflikt w żłobkach trwa (15 paź 2012)
12 października - Dzień Björna Söderberga (12 paź 2012)
15 tys. pijanych rowerzystów siedzi za kratkami. Niepotrzebnie (9 paź 2012)
Usługi publiczne należą do wszystkich – demonstracja w Warszawie (7 paź 2012)
Gdzie wysiedlimy „trudnych właścicieli”? (6 paź 2012)
Lokatorki mówią - sytuacja społeczno-mieszkaniowa Poznania (5 paź 2012)
Przesiedlenia do kontenerów. Lokatorzy nie są niczego świadomi – ZKZL manipuluje (3 paź 2012)
Przeciwko polowaniom! W obronie dzikiego życia! (1 paź 2012)
Dwie debaty o mieście – partycypacja i mieszkalnictwo (30 wrz 2012)
Akcja protestacyjna w poznańskich żłobkach (27 wrz 2012)
Pierwszy mieszkaniec kontenera socjalnego (25 wrz 2012)
Polityka społeczna presji (23 wrz 2012)
Piknik na Stolarskiej - film (20 wrz 2012)
Policja inwigiluje gości zaproszonych do WTK (18 wrz 2012)
Solidarność z Jeremym ‘Anarchaosem’ Hammondem i innymi haktywistami (15 wrz 2012)
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej. Podpisz apel! (13 wrz 2012)
Rozbrat ma 18 lat!!! (12 wrz 2012)
Mały polityk... Zaczipować go jak psa! (5 wrz 2012)
Finanse miejskie w zapaści (4 wrz 2012)
Oświadczenie w sprawie zajść podczas „dzikiej” eksmisji na ulicy Podgórze (2 wrz 2012)
Trwa brutalna eksmisja skłotu Warsztat (29 sie 2012)
Zaproszenie do solidarności ze Stolarską (28 sie 2012)
Pikieta pod domem biznesmena Gawrońskiego (25 sie 2012)
Anarchiści uniewinnieni (24 sie 2012)
Kim byli Sacco i Vanzetti? (23 sie 2012)
Niezwykle groźni osobnicy, sądzeni z kodeksu wykroczeń (15 sie 2012)
Stolarska zabarykadowana. Lokatorzy bronią swoich praw (13 sie 2012)
Literaci do piór! Bieda do kontenera! (12 sie 2012)
Wirtualne dochody z EURO (10 sie 2012)
Eugenika wersja light (8 sie 2012)
ZKZL chciał wyeksmitować matkę z dziećmi (6 sie 2012)
Mieszkańcy Baranowa protestują przeciwko fermie norek (6 sie 2012)
Tomczak oddawaj mandat! (1 sie 2012)
Brutalność poznańskiej policji (25 lip 2012)
Zajmujcie pustostany, miasto mięknie (22 lip 2012)
Stolarska bez wody, miasto bez przyszłości (20 lip 2012)
Tomczak oddawaj mieszkanie - pikieta (19 lip 2012)
Sądzony za udział w proteście lokatorskim (17 lip 2012)
Wesprzyj Fundusz Strajkowy dla pracowników Chung Hong (15 lip 2012)
“To be or not to be” – polityka mieszkaniowa Grobelnego (12 lip 2012)
Lokatorzy na Radzie Miasta (10 lip 2012)
Uderz w Grobelnego - odezwie się Pucek (9 lip 2012)
Dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej - materiał telewizji Polsat (4 lip 2012)
Czerwiec 56: Robotniczy zryw i święta pamięć (2 lip 2012)
Rasizm – od lat to samo (30 cze 2012)
„Za tymi murami nie ma już Cegielskiego”. Robotnicze obchody Czerwca'56 (28 cze 2012)
Złomowanie Cegielskiego - wywiad w rocznicę Czerwca 1956 (28 cze 2012)
Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa (27 cze 2012)
Lokatorzy ze Stolarskiej walczą! (24 cze 2012)
Nie jesteśmy krajem białych niedźwiedzi. Sukces promocyjny Euro (20 cze 2012)
Kolejne szykany wobec lokatorów ze Stolarskiej (19 cze 2012)
Polacy, nic się nie stało? Euroklęska w mediach (17 cze 2012)
Śruba wprowadza terror, władze nie reagują (15 cze 2012)
EURO 2012 nie istnieje (13 cze 2012)
Policja inwigiluje Rozbrat (11 cze 2012)
Demonstracja "Chleba zamiast igrzysk" (11 cze 2012)
Wszystkie media trąbią (9 cze 2012)
9 czerwca zapraszamy na konferencję “Kryzys i Igrzyska – społeczno-polityczne konsekwencje" (6 cze 2012)
Euro 2012 – buraczana propaganda sukcesu (4 cze 2012)
Po pierwsze nie szkodzić. Protest na Wildzie (3 cze 2012)
Nie zabierajcie nam parku na lotnisko! (31 maj 2012)
Protest podczas otwarcia dworca przez Komorowskiego (29 maj 2012)
Kryzys na miarę naszych możliwości... (28 maj 2012)
Prezydent odjechał drogą zapasową – na marginesie sprawy lokatorskiej z perspektywy policjanta (25 maj 2012)
Sądzeni za protest w spr. Piaskowej (23 maj 2012)
Demonstracja 10 czerwca zgłoszona. Ruszamy o godz.14 spod Opery (21 maj 2012)
Pracownice żłobków: 10 czerwca wychodzimy na ulicę! (19 maj 2012)
Stracić zdrowie w kontenerze socjalnym (17 maj 2012)
(Akt.)Kamieniami w dzieci - neofaszyści próbowali zaatakować Festiwal Sztuki (13 maj 2012)
13 maja zapraszamy na Festiwal sztuki DIY (10 maj 2012)
Zamiast piłki nożnej polityka – dyskusja na temat Euro 2012 (9 maj 2012)
Praca do 67 lat? Władza wie lepiej (7 maj 2012)
Koniec studiowania za darmo? (6 maj 2012)
Protest mieszkańców przeciwko fermie norek (4 maj 2012)
500 lat Gułagu - pańszczyzna-ojczyzna (30 kwi 2012)
Puchar Euro w Poznaniu. Pikieta na powitanie (29 kwi 2012)
Rocznica protestu kolejarzy z 1920 roku (26 kwi 2012)
Spadkobiercy i lokatorzy. Jak miasto broni publicznego interesu? (25 kwi 2012)
Za horyzontem. Szkic o utopiach i alternatywach (24 kwi 2012)
Romowie do kontenera? Polityka imigracyjna w Poznaniu (22 kwi 2012)
Redaktor Wesołek będzie się bawić (19 kwi 2012)
Mieszkańcy nie chcą ferm norek (18 kwi 2012)
UAM knebluje studentów - dziekan WNS cenzorem (16 kwi 2012)
Oko za oko..... GW i antysemicka prasa (15 kwi 2012)
Orlik? Dość hipokryzji Grobelnego. Protest (13 kwi 2012)
Sytuacja w poznańskich żłobkach - będzie strajk? (11 kwi 2012)
Kolejna śmiertelna ofiara nacjonalistów (10 kwi 2012)
Cyrk Zalewski – Dwadzieścia niezbyt chlubnych lat! (9 kwi 2012)
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes (7 kwi 2012)
Popieramy strajk w Hucie Batory (5 kwi 2012)
Pucek - "dobry" i "zły" glina (4 kwi 2012)
Strajk generalny w Hiszpanii - relacja poznańskich uczestników (3 kwi 2012)
Kolejne pikiety przeciw ZOO Centrum (2 kwi 2012)
W drugą rocznicę śmierci Marcela Szarego (1 kwi 2012)
Anarchiści z manuFAktury w sprawie emerytur (30 mar 2012)
Bezpłatny transport publiczny w stolicy Estonii - kiedy Poznań? (28 mar 2012)
Frankfurt: Blokada przemarszu neonazistów (27 mar 2012)
Historia z „Kuriera Poznańskiego”. „Gazeta Wyborcza” promuje antysemicki dziennik (25 mar 2012)
Wielka demonstracja w obronie warszawskiej Elby (24 mar 2012)
Finał eksmisji na bruk - mieszkanie na Nadolniku (22 mar 2012)
Strajk i głodówka pielęgniarek w Koninie (foto) (21 mar 2012)
Bałkański wieczór na Rozbracie (16 mar 2012)
Relacja z warszawskiej Manify (14 mar 2012)
Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych (12 mar 2012)
Czwarta edycja Kuchni Społecznej (11 mar 2012)
Eksmisyjna konfrontacja (7 mar 2012)
Elity pchają się do władzy? Na marginesie OFK (5 mar 2012)
Stałe zameldowanie w promocji, jedyne 35 000 złotych! (3 mar 2012)
Oblicze Poznania, którego nie da się ukryć (27 lut 2012)
O dojnej krowie, wielkiej kasie i pazernych cwaniakach (24 lut 2012)
Wycieczka "Drugie oblicze Poznania" - wsiądź, pojedź, zobacz (23 lut 2012)
Dość demokracji rynkowo – konkordatowej (21 lut 2012)
F-16: oszustwo i ignorancja (18 lut 2012)
Polscy Anonimowi o bitwie przeciw ACTA – fakty (16 lut 2012)
Spotkanie lokatorów z Poznania i Warszawy (13 lut 2012)
„Okrągłego stołu” społeczno-mieszkaniowego nie będzie (9 lut 2012)
Kolejny po ACTA zamach władz na swobody obywatelskie (7 lut 2012)
Co dalej z protestami przeciwko ACTA? (5 lut 2012)
Euro 2012 – kryzysowe mistrzostwa (3 lut 2012)
Konsultacje (1 lut 2012)
Likwidacja szkół i droga do nikąd. O demograficznych prognozach miasta (31 sty 2012)
Prawica i jej problem z ACTA (29 sty 2012)
Bez przywódców. Wywiad z Alanem Moore twórcą komiksu „V jak Vendetta” (29 sty 2012)
Zamieszki po demonstracji przeciwko ACTA (27 sty 2012)
Podpisano ACTA. Obalamy rząd! (26 sty 2012)
Gorący protest w środku zimy: ACTA Stop! (25 sty 2012)
Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji. (25 sty 2012)
Kim są Anonymous? (24 sty 2012)
STOP ACTA! Protest przeciwko cenzurze Internetu! (akt.) (22 sty 2012)
Krótszy czas pracy i godna emerytura dla każdego! (20 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (2) (18 sty 2012)
Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało! (18 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (1) (17 sty 2012)
Bezrobocie systematycznie wzrasta – co na to władze miasta Poznania? (16 sty 2012)
Krótkie podsumowanie działań anarchistycznych w 2011 r. (13 sty 2012)
Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika... Wywiad z Michałem Kmiecikiem (12 sty 2012)
Opowieść o Bridgestone. Pracownicy znowu protestują (10 sty 2012)
Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK! (9 sty 2012)
Puste trybuny na miejskim stadionie. I co teraz? (7 sty 2012)
Radni PO i Grobelnego przeciw podwyżkom dla opiekunek ze żłobków (5 sty 2012)
Mniej szkół, więcej posterunków! (4 sty 2012)
Pogrzeb Jolanty Brzeskiej (2 sty 2012)
Podsumowanie 2011: Kulturalnie na i dookoła Rozbratu. (31 gru 2011)
Podsumowanie 2011: Represje wobec ruchu wolnościowego w Poznaniu (31 gru 2011)
Dziecko to nie koszt, Panie Prezydencie. (29 gru 2011)
Rewolucja, Powstanie Wielkopolskie i endecki marsz po władzę (27 gru 2011)
Dziś opłatek – jutro kontener (25 gru 2011)
Żadnych cięć, więcej funduszy na oświatę (22 gru 2011)
Powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (21 gru 2011)
Betlejem Poznańskie na Średzkiej (19 gru 2011)
„Eksmitowana dostanie mieszkanie?” Gazeta Wyborcza manipuluje (18 gru 2011)
Jest tanio, będzie drogo - Młodzieżowe Domy Kultury (18 gru 2011)
Wszyscy czyli nikt. O Poznańskim Kongresie Kultury (17 gru 2011)
Co dalej z "drukarnią"? Oświadczenie (16 gru 2011)
Gimnazja pod naporem algorytmu Grobelnego (15 gru 2011)
Ciekawe cytaty o stanie wojennym (14 gru 2011)
Prawicowy cyrk w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 gru 2011)
Rozbrat i polska gentryfikacja na Occupy Hongkong (12 gru 2011)
Stan wojenny i prawicowi poplecznicy Jaruzelskiego (11 gru 2011)
Policja ściga lokatorów (8 gru 2011)
Mieszkańcy Polski umierają szybciej.... (7 gru 2011)
Żłobki piszą do prezydenta (6 gru 2011)
Żłobki blokują ulice! (4 gru 2011)
Chińska zupa czyli uniwersytet (2 gru 2011)
Konferencja prasowa pod specjalnym nadzorem (30 lis 2011)
Likwidacja gimnazjum - szkoła dla kościoła (29 lis 2011)
Wolny uniwersytet teraz!!! (27 lis 2011)
Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Wywiad z kibicem Lecha Poznań (25 lis 2011)
Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce (1) (24 lis 2011)
Obłęd nienawiści (21 lis 2011)
Puste lokale użytkowe ZKZL. Jak duże to straty? (21 lis 2011)
Sukcesy ZKZL: masowe eksmisje i czynsz w górę o 10 proc. (18 lis 2011)
Biurokratyczne i PRowe manipulacje ZKZL (17 lis 2011)
„Chciałbym być oficerem SS” - relacja zatrzymanej w Warszawie (14 lis 2011)
Co takiego uczynili antyfaszyści z Niemiec? (13 lis 2011)
Prysł mit narodowej jedności (11 lis 2011)
Poznaniacy na blokadzie w Warszawie (akt.) (11 lis 2011)
Wolność słowa po poznańsku: policja rozbija pikietę (10 lis 2011)
To jest myśliwiec na miarę naszych możliwości... (8 lis 2011)
11 listopada spełnij swój obowiązek (7 lis 2011)
Książę na Starym Mieście. Relacja subiektywna (5 lis 2011)
Poznań miastem eksmisji - audycja (4 lis 2011)
Protest mieszkańców powstrzymał zarządcę budynku (3 lis 2011)
Dramat mieszkańców kamienicy na ul. Piaskowej trwa (2 lis 2011)
Bójmy się porządnych obywateli (1 lis 2011)
Stadionowy populizm (30 paź 2011)
Lokatorzy pod urzędem miasta. Prezydent Komorowski ucieka? (28 paź 2011)
Brutalność eksmisji. Czy dalej będziecie milczeć? (27 paź 2011)
Film z brutalnej eksmisji na ul. Dąbrowskiego (27 paź 2011)